Minfartyget  M04 HMS Carlskrona 1980 (NB 390)

012un2h36scu2

HMS Carlskrona som Minfartyg och långresefartyg

HMS Carlskrona byggdes på Karlskronavarvet som det största militära fartyg någonsin byggt vid varvet. Förutom som minfartyg konstruerades fartyget för att även kunna användas som flottans långresefartyg. Sjösättningen skedde den 28 maj 1980 och den 19 mars 1982 levererades fartyget till marinen, då hon ersatte HMS Älvsnabben (M01) som långresefartyg.

Tekniska data

Längd                                  106,3 m

Bredd                                  15,2 m

Djupgående                         4,0 m

Deplacement                        3 150 ton

Maskin                                4 st Nohab Polar F212V á 1940 kW

Fart                                     20 knop

Besättning                            162 man

Bestyckning                         2 x 40 mm Lvakan m/48

Minor

Kulsprutor

carlskrona-skrovbyggnad

Carlskrona under byggnad i skrovhallen

mm01654

Carlskrona i skrovhallen under färdigställande

012un2h36mzt1

Carlskrona i skrovhallen före sjösättningen

Då Carlskrona konstruerades för att kunna tjänstgöra som långresefartyg byggdes hon med oceangående kapacitet, exempelvis hög fart samt förbättrad hygien- och förläggningsstandard jämfört med marinens övriga fartyg. Förutom fartygets ordinarie besättning fanns utrymme att förlägga 72 kadetter. För att möjliggöra helikopterlandning utrustades fartyget med en helikopterplattform i aktern.

 

HMS Carlskronas dop och sjösättning den 28 maj 1980

År 2002 genomgick fartyget halvtidsmodifiering med omfattande översyn och modifieringar. Invändiga ombyggnationer genomfördes och katalytisk avgasrening installerades. Helikopterplattformen byggdes även ut för att möjliggöra landning för tunga helikoptrar, vilket krävde att den aktra 57 mm-kanonen togs bort. Vidare fick fartyget även ett nytt eldledningssystem, datanät och ordertelefon för att ge möjlighet till bättre internationell förbandsledning. För bättre möjligheter att genomföra internationella insatser utfördes även stabilitetshöjande åtgärder. Kostnaden för modifieringen och översynen uppgick till cirka 200 miljoner kronor och fartyget beräknades kunna vara operativt minst till år 2020.

År 2007 lades fartyget i malpåse då marinen inte hade någon uppgift för henne. I samband med detta så togs även den främre 57 mm kanonen bort då pjästypen utgått. Marinen behövde ett nytt underhålls- och transportfartyg men då Carlskrona var 25 år gammal ansåg marininspektören att det inte ekonomiskt försvarbart att bygga om fartyget. Istället ville man bygga ett nytt fartyg och eventuellt bygga om Carlskrona till signalspaningsfartyg.

Redan efter några månader i malpåse beslutades att fartyget skulle byggas om till signalspaningsfartyg för att ersätta den föråldrade HMS Orion (A201). Man beräknade så att Carlskrona skulle kunna sättas in som signalspaningsfartyg omkring 2008-2009.

År 2009 bytte försvaret inriktning. Istället för att bygga om Carlskrona till signalspaningsfartyg beslutades att Orion skulle livstidsförlängas och Carlskrona skulle byggas om till stabs- och ledningsfartyg. Orion planeras att i framtiden ersättas av ett nybyggt signalspaningsfartyg. Efter ombyggnaden ändrades också fartygsnumret från M04 till P04

hms_carlskrona_p04

HMS Carlskrona som till stabs- och ledningsfartyg 2009

Den 14 april 2010 påbörjades insatsen ME02, där Carlskrona arbetate som ledningsfartyg för EU:s insats Operation Atalanta. Insatsen hade som syfte att bekämpa pirater i Adenviken. Den 13 mars 2010 avgick fartyget från Karlskrona.

Den 5 december 2010 anlöpte Carlskrona till örlogshamnen i Karlskrona efter insatsen.

HMS Carlskrona passerar Suezkanalen på väg till Adenviken

HMS Carlskrona har i två omgångar medverkat i EU:s Operation Atalanta mot pirater i Adenviken, tidvis som ledningsfartyg för samtliga EU-styrkor. Inför det första uppdraget utanför Somalias kust 2010 utrustades fartyget med tyngre bestyckning och en RIB-båt för att kunna göra snabba bordningar av misstänkta piratbåtar. Den senaste insatsen för HMS Carlskrona pågick mellan mars och augusti 2013. Hon utgjorde den helt dominerande delen av Sveriges styrka ME03.

Fartyget ingår i den Tredje sjöstridsflottiljen och är baserat i Karlskrona.

HMS Carlskrona ligger nu i september 2016 vid Varvet i Karlskrona för en livstidsförlängning till 2025.