Böcker och filmer

Sedan föreningen bildades, har olika medlemmar och medlemsgrupper arbetat med bok- och filmprojekt.  Föreningen gett ut 12 böcker och 2 filmer.

Stöd föreningen genom ett bokköp och få en intressant läsning, så länge lagret räcker!

För bokköp använd formuläret i/ kontakta oss

Ni kan även  beställa via mail till antigen hellbratt@bredband2.com eller lindahl.bo@gmail.com så skickar vi boken/böckerna med ett inbetalningskort.

Öresundsbron

Boken om Karlskronavarvets genom tiderna största stålprojekt  Högbrodelen finns nu till försäljning  och kan beställas. Pris 150 Kronor +porto om vi skall skicka häftet med mycket bilder  från produktionen  av bron  till Er.

boken

Karlskronavarvets historia 1680-1866 och 1866-1992

Kockums har skänkt ett antal böcker om Karlskrona varvets historia till Varvhistoriska Föreningen Karlskrona.

Historiebeskrivningen är uppdelat i två delar , där första boken beskriver tiden mellan 1680-1866 och den andra boken beskriver tiden mellan 1866-1992.

Böckerna är vardera på 250 sidor och beskriver i detalj 300 års utveckling på varvet och är mycket välskrivna. Böckerna är en mycket bra present till de som är intresserade  av maritim historia.

Böckerna finns nu till försäljning och säljes som par och inte styckvis.

Pris 200 Kronor +porto om vi skall skicka dem till Er.

Varvets historia

För bokköp använd formuläret i/ kontakta oss

Arbetsbeskrivning för byggande av ångpanna till hjulångaren  Eric Nordevall II

Arbetet ned att bygga  ångpannan till Eric Nordevall II som,  gjordes av ett gäng pensionerade varvsarbetare, har beskrivits  av Bengt-Ivar Magnevall.

Under byggandet av den nitade ångpannan ställdes stora krav både på ingenjörskunnande och ett utdöende  hantverk, som en gång var ett signum för Varvet, nämligen att bygga nitade ångpannor.

Pris 80 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.

På väg ut genom 17:s port mot fritidsaktiviteter

”Vad gjorde varvsarbetarna på fritiden?” skriven av Bernth Svensson som publicerar bilder och berättelser från de varvsanställdas fritidsaktiviter från förr i tiden finns nu till försäljning.

Pris 1oo  Kronor +porto om vi skall skicka häftet.

Öknamn, nidnamn, smeknamn eller kort och gott Artistnamn på pillemausare genom drygt 100 år

bild

Öknamn har förmodligen funnits på arbetare vid arbetsplatser, så länge man kan minnas eller så länge, som det finns uppgifter om de anställda. En del kan vara elaka, men de flesta bärs a med stolthet av sina innehavare. I boken beskrivs knappt 500 olika namn och deras bakgrund. Till detta kommer cirka 150 namn, som dock inte kunnat identifieras. Bakom boken ligger Christer J Karlsson, från början svetsare och sedermera vaktchef vid varvet.

Pris: 150 kr + porto om vi ska skicka häftet

 Söderstierna – Lindholmen, en historik

 Öarna Söderstierna och Lindholmen, söder om Trossö, hyser de äldsta delarna av Örlogsvarvet – Karlskronavarvet och är en viktig levande del av Unescos världsarv. Öarna, deras byggnader och verksamhet beskrivs i denna bok. Författare till boken är framlidne ingenjören Tommy Svanberg, som under sin aktiva tid var byggnadsingenjör vid örlogsbasen och en stor kännare av området. Boken utkom 2004.

Pris 100 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.


Repslageriet på Lindholmen – en svunnen industriepok i Karlskrona

Repslageri Den kanske mest markanta av alla gamla byggnader på Lindholmen är Repslagarebanan, där varvet slog rep från 1690-talet till och med år 1960. Verksamheten vid repslagarebanan var ett gammalt genuint hantverksarbete, som idag återupptagits av Varvshistoriska föreningen i Karlskrona. Om Repslagarebanan och repslageriet berättar Tommy Svanberg i denna bok Boken utkom 2005. ISBN 91-87072-43-2

Pris 100 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.


 Basareholmen i Karlskrona – ”kulor och krut”

Basareholmen (465x640) Strax nordost om varvsområdet på Trossö ligger Basareholmen, där ammunitionshantering för marinens räkning pågick från 1790 till och med 1986. Verksamheten var dessförinnan förlagd till den del av nuvarande Stumholmen, som kallas Laboratorieholmen, men stadsbranden i Karlskrona 1790 gjorde, att man flyttade en bit ut från de centrala öarna. Utöver den omfattande ammunitionshanteringen och verksamheten på Basareholmen beskrivs också i boken de kruthusen, Mjölnareholmen, Ljungskär och Koholmen, där krutet förvarades, innan det blev förvandlat till laddningar. Basareholmen och dess anläggningar är numera K-märkta och ön utgör ett industriminne av högsta klass. Även denna bok är signerad Tommy Svanberg och utkom 2006. ISBN 9

Boken är slutsåld  varför  vi lägger en kopia på hemsidan.

Basareholmen i Karlskrona (kulor och krut)


Polhemsdockan, Femfingerdockorna och Oscarsdockan samt ej genomförda dockprojekt och äldre anläggningar för fartygsunderhåll

Dockorna (446x640) När Polhemsdockan på Lindholmen invigdes i september 1724 efter åtta års arbete, inleddes en ny epok i varvets historia. Man kom i stort sett från de synnerligen arbets- och tidskrävande kölhalningarna. Polhemsdockan följdes av nya dockprojektet och femfingerdockorna, som skulle blivit 31, stod efter cirka etthundra års byggande färdiga på 1850-talet. I slutet av 1800-talet tillkom ytterligare en docka, Oscarsdockan, i västra delen av varvet. Samtliga dockor är i bruk. Polhemsdockan är världens äldsta i bruk varande docka. Denna bok blev den sista boken, som kom ur Tommy Svanbergs hand. Boken utkom 2008. ISBN 978-91-87072-47-5

Pris 100 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.


Från trä till komposit. Nedslag i kompositeran vid Kockums/Karlskronavarvet

Årsbok för Marinmusei Vänner 2008

Denna bok är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Varvshistoriska föreningen i Karlskrona och Marinmusei Vänner. Ur ett rikligt material beskrivs utvecklingen från skiftet av de gamla minsveparna i Arköklassen, byggda i trä under 1950- och 1960-talen, till dagens moderna smygfartygskoncept av typ Visby med en avancerad kompositteknologi. I boken beskrivs arbetsplatserna, människorna och teknikutvecklingen samt alla de olika produkter, som sett dagens ljus under de cirka 50 år, som boken omfattar. Boken har tagits fram av en grupp nuvarande och tidigare medarbetare vid varvet under ledning av Jan Ottosson. Redaktör för boken har varit Olle Melin. ISBN 978-91-87072-49-1.

Pris 100 Kronor +porto om vi skall skicka boken.


Årsbok för Marinmusei Vänner 2012

 Även denna bok är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan ovan nämnda föreningar. Sedan Örlogsvarvet – Karlskronavarvet startade har 469 fartyg byggts vid varvet. I denna bok beskrivs 23 av dessa. Det handlar om fartyg, som kommit att utgöra milstolpar i varvets historia såsom det första fartyget, Chapmans seriebyggen på 1780-talet, första propellerfartyget, första järnfartyget, sista segelfartyget m.fl. Samtliga sex fartyg, som fått namnet C(K)arlskrona finns beskrivna. 11 olika författare medverkar i boken, som också innehåller en förteckning över samtliga byggda fartyg vid varvet. Redaktör för boken har varit Olle Melin. ISBN 978-91-979955-0-4.

Pris 100 Kronor +porto om vi skall skicka boken .Västerudden

Bildhäfte

Den sydvästra delen av Trossö kom tidigt att kallas Västerudden och området kom att bli boplats för de första varvsarbetarna. I samband med etableringen av Karlskronavarvet 1961 och därmed sammanhängande förändringar av varvsområdet, revs från 1950-talets mitt till början av 1970.i stort hela Västerudden. Området, som genom åren skonats från bränder, utgjordes av en gammal träkåksbebyggelse placerade i området, som om stadsplanering inte funnits. Häftet beskriver i ord och bild gamla Västerudden, en gång boplats för många pillemausare. Boken är framtagen av Olle Melin och utkom 2005.

Pris 80 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.


Björkholmen.

Bildhäfte

En annan stadsdel i Karlskrona, som kom att hysa varvsarbetare är Björkholmen. Till skillnad från Västerudden återstår i dag stora delar av den ursprungliga bebyggelsen, framför allt i form av ett stort antal så kallade ryggåsstugor. I övrigt präglas bebyggelsen av typiska hus från sekelskiftet 1900, 1930-till 1950-tal samt stadsradhus från 1970-talet. Björkholmen är mest känt för sin egen dialekt med ett stort antal diftonger och triftonger. Den gamla arbetarstadsdelen har idag blivit något av Karlskronas gräddhyddor. Boken är framtagen av Olle Melin och utkom 2006.

Pris 80 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.


Innanför varvsmuren.

Bildhäfte

Marinbasens och Karlskronavarvets område på södra Trossö rymmer ett stort antal kulturbyggnader alltifrån 1600-talets slut in på 1900-talet. Byggnaderna och med dessa förknippad verksamhet är lite av navet i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Häftet beskriver i ord och bild cirka 50 byggnader. Ett fåtal är i dag borta, men de flesta finns kvar och används i stor utsträckning för skilda verksamheter. Det handlar ju om ett levande världsarv. Boken är framtagen av Olle Melin och utkom 2007. ISBN 91-85571-07-5.

Pris 80 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.


Från Då till Nu.

Förändringar inom Kockums/Karlskronavarvet de senaste 60 åren.

Bildhäfte

Många stora förändringar beträffande byggnader, kajer m.m. har skett inom varvsområdet de senaste 60 åren. Som en jämförelse har ett drygt 30-tal platser fotograferats på 2000-talet och jämförts med gamla foton 60 år tillbaka tiden. Resultatet har blivit detta bildhäfte i fyrfärgstryck. Underlaget har tagits fram av Varvshistoriska föreningens fotodokumentationsgrupp under ledning av Bengt Andersson. Denne har tillsammans med Olle Melin omarbetet materialet till ett bildhäfte. Häftet utkom 2010. ISBN 978-91-85571-33-8.

Pris 80 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.


Stora verkstadsbyggnaden på Karlskronavarvet, människor och interiörer

.Stora verkstadsbyggnaden

Bildhäfte

I mitten av 1800-talet, när den stora tekniska revolutionen i stor utsträckning påverkade arbetsförhållandena på varvet, var varvets arbetsplatser synnerligen orationella och spridda över ett stort område. Den duktige och framsynte skeppsbyggmästaren Göte Wilhelm Svensson ritade då en för sin tid unik verkstadsbyggnad, vilken kom att byggas inom varvsområdets västra del och stod färdig att tas i bruk på 1870-talet. Runt två stapelbäddar växte de olika verkstäderna, som erfordrades vid fartygsbygge, upp och i byggnadens övervåningar inreddes konstruktionskontor, förråd, inköpsavdelning och annan nödvändig administration. Byggnaden, som idag är riven, kom att vara i varvets tjänst i mer än etthundra år. Bildhäftet beskriver de olika verkstäderna i och omkring verkstadsbyggnaden och människorna, som arbetade där. Även detta underlag har tagits fram av Varvshistoriska föreningens fotodokumentationsgrupp under ledning av Bengt Andersson. Denne har tillsammans med Olle Melin omarbetat materialet till ett bildhäfte. Häftet utkom 2011. ISBN 978-91-85571-49-9.

Pris 80 Kronor +porto om vi skall skicka häftet.


Karlskronavarvet.

Film nr 1 DVD 1 (640x621)

Denna DVD omfattar olika filmsekvenser, som visar förändringsarbeten på varvet perioden 1951-1958. Speltiden är 26 minuter och bygger på gammalt material, som funnits i varvets arkiv. Utgiven 2005.

Här några bilder ur filmsekvenser från filmen:

byggnad av Kran Nr 11 1951   Bracil dockas i Oscarsdockan

Kran Nr 11 under uppföranade   1951                  Bracil på väg in  i Oscarsdockan

Oscarsdockan fylls    ombyggnad Docka 1 1953

Oscarsdockan fylls                                                         Ombyggnad av docka 1  1953

Pris 80 Kronor +porto om vi skall skicka CD.


Sjösättningar på varvet i Karlskrona 1914 – 2004.

Film nr 2 Film 2

Filmen visar ett knappt 20-tal sjösättningar på varvet under perioden 1914 – 2004. Utgångsmaterialet är ett antal filmer från varvets arkiv, som redigerats till en spelfilm om 19 minuter. Redigeringsarbetet har utförts av Anders Abrahamson. Utgiven 2006.

Här ett axplock med bilder från sjösättningar i filmen:

   Jagaren Uppland 1946

Ubåten Ulven 1930                                             Jagaren Uppland 1946

   

Ubåten Valen 1955                              Ubåten Gripen 1960

 

Ubåten Sjöbjörnen 1968                                Torpedbåten Nynäshamn 1973

Landsort  Minfartyg Carlscrona 1980

Minjaktsfartyget Landsort 1983                      Minfartyget Carlskrona 1980

Kustkorvett Sundsvall 1991           Visby 2000

Kustkorvetten Sundsvall 1991                     Kustkorvetten Visby 2000

Pris 80 Kronor +porto om vi skall skicka CD.