Visa sida

Årsmöte 2024

Onsdagen den 20 mars 2024 hölls VHFK årsmöte i kontoret Castor på  SAAB Kockums. 

Innan  årsmötesförhandlingarna informerade  SAAB Kockums om den aktuella verksamheten. VHFK redogjorde för arbeten som gjorts  med Speljakten som finns i Wasa skjul. Det större projektet ”Ektimmer och Linjeskepp” avslutades under hösten 2023 och spantsektionen är nu på plats på kölblocken på den stapelbädd som fanns mellan Wasa skjul och Polhemsdockan.  En film om projektet som tagits fram förevisades.

Medlemsuppslutningen var denna gång 37 medlemmar som hade anmält sig till årsmötet.

VHFK Årsmötesprotokoll 2024 -03-20

Årsmöte 2023

Tisdagen den 28 mars 2023 hölls VHFK årsmöte i kontoret Castor på  SAAB Kockums 

Innan  årsmötesförhandlingarna informerade  SAAB Kockums om den aktuella verksamheten och bjöd på en rundvandring till fots i de nya verkstadshallarna. 

Medlemsuppslutningen var stor  och 55 medlemmar hade anmält sig till årsmötet.

 VHFK Årsmöte 2023 protokoll

Årsmöte 2022

Protokoll årsmöte 2022-08-16

Årsmöte 2021

Protokoll-årsmöte-2021-10-07

Årsmöte 2020

Protokoll-digitalt-årsmöte-2020

 Årsmöte 2019

Justerat-protokoll-årsmötet-2019

 

Årsmöte 2018

Sven-Erik Hellbratt hälsade 41 medlemmar välkomna till VHFK:s årsmöte 2018 samt redovisade kvällens program och förklarade årsmötet öppnat.

§ 1 Val av ordförande vid årsmötet
Till ordförande vid årsmötet valdes Sven-Erik Hellbratt.

§ 2 Val av sekreterare vid årsmötet
Till sekreterare vid årsmötet valdes Jan Olof Brink.

§ 3 Frågan om årsmötet behörigen utlysts
Kallelsen sändes ut 2018-03-15 med post, alltså enligt stadgarna, varför mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4 Fastställande av dagordning
Den förslagna dagordningen fastställdes.

§ 5 Protokolljustering
Gilbert Emilsson och Hans Hedman föreslogs och valdes även som rösträknare samt att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelse 2017
Ordföranden gick detaljerat igenom verksamhetsberättelsen för 2017 och han kommenterade de olika projekten som drivs av VHFK.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten samt ett medlemsmöte i form av ett studiebesök hos MCT Brattberg AB, Lyckeåborg den 12 oktober.
Ordföranden informerade, hur det gått under verksamhetsåret med arbetet att bygga upp replikan av tre spant från linjeskeppet Riksens Ständer på slipen väster om Wasaskjul för att åskådliggöra hur skeppsbyggnationen gick till på 1700-talet. Länsstyrelsen har beviljat medel och ansökan om medel har tillställts Region Blekinge.
Projektets varaktiga namn är ”Ektimmer och Linjeskepp”.

Ordföranden informerade även om projekt Speljakten inne i Wasaskjul och verksamheten i Repslagarbanan.

Ordföranden informerade också att föreningens hemsida är mycket välbesökt, drygt 100.000 besök har gjorts på hemsidan.

2017 års verksamhetsberättelse fastställdes.

§7 Årsredovisning
Bo Lindahl föredrog 2017 års ekonomiska redovisning. Han redovisade både basföreningens finanser och finanserna för de olika projekten. Bo Lindahl redovisade även hur öronmärkta medel från olika ansökningar har beviljats. Föreningens verksamhet är i balans och Basföreningens överskott 2017 utföll på +645:-.

§ 8 Revisionsberättelse 2017
Revisorn Stefan Frisell läste upp revisionsberättelsen för 2017. Denna påvisade, att inget finns att anmärka på mot 2017 års revision. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för 2017. (Bifogas protokollet som bilaga 1.)

§ 9 Godkännande av årsredovisningen – styrelsens ansvarsfrihet för 2017
Årsredovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

§ 10 Stadgeändring enligt förslag presenterat vid årsmötet 2017
Ordföranden föredrog de olika förslagen till stadgeändring vilket enligt statuterna skall god-kännas vid två av varandra oberoende medlemsmöten och som tidigare föredrogs vid årsmötet 2017. Årsmötet beslutade enligt förslagen. Se bilaga 2.1 och 2.2.

§ 11 Medlemsavgift för år 2019
Styrelsen föreslog årsmötet att ändra medlemsavgiften till att vara 100:- plus beloppet för det år som medlemsavgiften skall gälla, således 119:- för år 2019, 120:- för år 2020, 121:- för år 2021 etc. Syftet är att göra det lättare för kassören att se för vilket år respektive medlemsinbetalning gäller. Årsavgiften för 2018 fastställdes vid årsmötet 2017 till 100:-. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Föreningen har idag cirka 130 medlemmar.

§ 12 Valberedningens förslag till ordförande och kassör enligt de nya stadgarna
Valberedningen redovisade förslag till ordförande och kassör nämligen:
Ordförande Sven-Erik Hellbratt, omval 2 år
Kassör Bo Lindahl, omval 1 år

§ 13 Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Ledamöter: Hans Hedman, omval 2år
Ronny Österlund, omval 2 år
Per Ståhl, omval 2 år
Jan-Olof Brink, omval 1 år
Stefan Karlsson, omval 1 år

Som adjungerade i styrelsen ingår Fredrik Ljungqvist Saab Kockums samt ansvariga för verk-samhetsområdena. Övriga kallas vid varje särskilt tillfälle, då frågeställningarna så kräver.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14 Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant för år 2018
Valberedningen redovisade förslag till revisorer och revisorssuppleant, nämligen:
Revisor Karl-Axel Engström omval samt Stefan Frisell omval.
Som revisorssuppleant nyvaldes Viking Lans, alla 1 år.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 15 Årsmötets val av valberedning för år 2018
Till valberedning under år 2018 omvaldes Jörgen Sökjer-Petersen som sammankallande och Andreas Cremon för 1 år.

§ 16 Studiebesök på varvet 2018-05-17
Ordföranden informerade om möjligheten att delta i ett guidat studiebesök i stora skrovhallen torsdagen 17 maj 2018. Anmälan med namn och personnummer sker till Jan Olof Brink, vilket informerats i kallelsen till årsmötet.

§ 17 Försäljning av böcker på Lövmarknaden
Ordföranden informerade att föreningen sökt en plats i parken tillsammans med övriga hantverksstånd. Syftet är att göra Lövmarknadsbesökarna medvetna om VHFK samt att sälja föreningens publikationer. Vid årsmötet hade ännu inget besked om plats kommit från kommunen.

§ 18 Inkomna ärenden senast två veckor före årsmötet
Inga ärenden har inkommit de senaste 2 veckorna.

§ 19 Övrigt
Inga övriga frågor noterades.

§ 20 Föredrag enligt program i kallelsen
Tom Ohlsson höll föredraget ”Gustav III ryska krig, 1788 – 1790” vilket beskrev turerna mellan förluster och segrar.
Bo Lindahl och Sven-Erik Hellbratt höll bildpresentationen ”Ektimmer & linjeskepp” där de visade animerade bilder om hur det kan bli när det är färdigt samt en 3-D animering av den CT-skannade linjeskeppsmodellen från Marinmuseum.
Fredrik Ljungqvist, stf. Produktionschef Saab Kockums informerade med bildspel de investeringar och nybyggnationer som skett och sker efter att Saab tagit över ägandet av varvet.

§ 21 Avslutning
Ordföranden Sven-Erik Hellbratt tackade alla som arbetat i styrelse och grupper för ett strålande och omfattande arbete under det gångna året och för medlemmarnas engagemang under årsmötet, varefter han förklarade årsmötet avslutat.

 

Årsmöte 2017

VHFK hade sitt årsmöte den 30 mars i Saab-Kockums hörsal.

Närmare 45 personer kom till mötet som var mycket uppskattat.

Åldermannen för kvällen var Sixten Gustavsson från El- konstruktion snart 94 år gammal, men ”still going strong”!

Efter årsmötes förhandlingarna presenterades 2 föredag:

”Pillemausare 2.0” och ” Sprängprov mot komposit konstruktioner till mycket höga chocknivåer”.

Det första föredraget visade vilka enormt stora investeringar nu Saab gör för att skapa ett toppmodernt varv med ny modern digital produktionsteknik, där traditionellt ritningshanterande minimeras och konstruktionsunderlaget går direkt in i tillverkningsutrustning och robotar i likhet med vad som görs för flygplanstillverkningen.

Det andra föredraget visade med filmupptagningar från sprängprov i full skala, att den av Karlskronavarvet utvecklade sandwich tekniken i komposit, klarar chocknivåer som inget annat skrovkoncept i komposit någonsin testats till!

VHFK har  tidigare haft två hemsidor, en för basföreningen och en för repslagarna med länkar mellan dessa.

Som Ni nu kanske märkt slår vi ihop dessa och lägger ner repslagarnas hemsida. Båda kommer att finnas under en övergångsperiod, men all uppdatering beträffande Repslagarbanan, Polhemsdockan , Wasa skjul mm. kommer att göras på VHFK hemsida.

Årsmöte 2016-03-31

VHFK har nu haft sitt årsmöte 2016 på Militärhemmet i Karlskrona den 31 mars 2016 och 50 medlemmar slöt upp.

Mötet hölls på Militärhemmet, då nya och mera rigorösa säkerhetsbestämmelser har införts på Saab-Kockums .

Hans Hedman som valdes till ordförande hälsade alla välkomna till VHFK:s   årsmöte 2016 samt redovisade kvällens program och förklarade årsmötet öppnat.

Saab/Kockums inbjudne produktionschef Roger Danell berättade om Kockums roll den globala Saab koncernen. Roger redogjorde i stort om vilka stora investeringar som man höll på med för att skapa en modern tillverkningsindustri med hög mekaniseringsgrad.

Ordföranden gick detaljerat igenom verksamhetsberättelsen för 2015 samt redovisade kommande planer för VHFK verksamhet. Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 5 protokollförda möten förutom höstmötet på marinmuseet. Ordföranden informerade också om att avtal nu är skrivet med kommunen som har tagit över det ekonomiska ansvaret för visningar på Lindholmen. 2015 år verksamhetsberättelse fastställdes

Bo Lindahl föredrog 2015 års ekonomiska redovisning. Här redovisades både basföreningens finanser och finanserna för de olika projekten. Bo Lindahl redovisade även hur öronmärkta medel från olika ansökningar som beviljats använts.

Valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter för år 2016 godkändes och Sven-Erik Hellbratt valdes till ordförande. Till ledmöter i styrelsen valdes Hans Hedman, Bo Lindahl, Per Ståhl och Stefan Frisell. Då Jan Elgström valt att lämna styrelseuppdrag av hälsoskäl, föreslogs att styrelsen själva fick utse en verkstadsrepresentant.

Valberedningens förslag till revisorer och suppleant för år 2016 utföll på Jan-Olof Brink och Karl-Axel Engström och med John Malmgren som revisorssuppleant. Årsmötet valde de föreslagna.

Nedan visas  några foton från årsmötet

DSC07872

Hans Hedman och Bo Lindahl informerar om programmet för mötet

DSC07874

Mötesbilder 2016

DSC07873

Mötesbilder 2016

Årsmöte i VHFK -2015 (bilder)

IMG_0072

Bernth Svensson som leder intervjugruppen, presenterade ett mycket trevligt bildspel som handlar om varvsarbetarnas fritidssysselsättning.


IMG_0076

Sven-Erik Hellbratt presenterade ett urval  om den civila fartygsproduktionen inom Karlskronavarvet.


IMG_0078


Joachim Hallor presenterade  ett bildspel och förklarade hur SAAB koncernen är konstruerad samt informerade om helhetsläget och policyn inom SAAB och Karlskrona varvets framtid.


Medlemsmöte den 20 november 2014 i Varvsterrassen (bilder)

bild 3

bild 2

bild 2 (2)

bild 1 (2)

bild 5

bild 4

bild 1 (1)

bild 4