Ett projekt om stora skepp i den seglande flottan

Projektet Ektimmer och linjeskepp är i full gång. Här en kort film som visar några glimtar från arbetet under 2018, projektets första år. 

Unikt spantbygge levandegör historien

På Lindholmen i Karlskrona har flottans varvsanläggning varit etablerad sedan slutet av 1600-talet och utgjorde under större delen av 1700-talet kärnan i örlogsvarvet. Lindholmen är även en av landets första, storskaliga industrimiljöer, vilken förklarades som byggnadsminne 1995. På Lindholmen byggdes fyra nya skeppsstaplar under 1700-talet. Den stapel, som ligger mellan Wasa skjul och Polhemsdockan gjordes till upphalningsbädd under 1800-talet. På denna stapel skall VHFK (Varvshistoriska föreningen i Karlskrona) nu rekonstruera tre spant i full skala från ett 1700-talsfartyg. Syftet med projektet är att kunna berätta om Lindholmens skeppsbyggarhistoria och synliggöra den varvshistoriska miljön. Själva konstruktionen är tänkt att anläggas på en yta som är 10 x 15 meter, där en 15 meter lång sträcka av järnvägsrälsen från 1858 tas bort. På den fasta berggrunden har VHFK i Samverkan med Fortverket planerat gjuta tre betongplintar, som kläs med träpanel för att efterlikna kölblock, på vilka de tre spanten monteras.

Det största spantet kommer vara 10 meter högt och 13.5 meter brett. För att säkerställa konstruktionen i sidled och längdled kommer stöttor och dragstag monteras. De tre spanten kommer delvis att bordläggas och garneras för att tydligare kunna visa, hur dåtida krigsfartyg byggdes. På den sida, som bordlagts, kommer också en stapelbana byggas på det sätt, som gjordes i slutet av 1700-talet. Den andra sidan kommer att stöttas på det sätt, som gjordes under byggnationen, innan skeppet kilades upp på sina sjösättningsslädar.

Målsättningen med projektet att skapa ett nytt och attraktivt besöksmål för turister, som är intresserade av världsarvet på Västra Lindholmen. Projektet ska visa de fysiska dimensionerna på dåtidens seglande skepp samt visa de skeppsbyggnadsprinciper, som utvecklades av de stora skeppsbyggmästarna Gilbert Sheldon och Fredrich Hindrich af Chapman, som båda var verksamma vid varvet i Karlskrona i slutet av 1700-talet.

Stapeln 0831

Som förebild för rekonstruktionen har valts en spantritning från linjeskeppet Adolf Fredrik från 1744 och dess ombyggnad till linjeskeppet Riksens Ständer 1770, som gjordes på Lindholmen.

Spantritningen är gjord av Gilbert Sheldon här i Karlskrona och är daterad 22 april 1766 och är den mest väldokumenterade och detaljrika ritningen från denna tid. Riksens Ständer deltog i kriget mot Ryssland 1788 – 1790 , men förlorades sista krigsåret vid anfallet mot Reval. Chapman som efterträdde Gilbert Sheldon lät 1778 bygga skeppet Wasa, som var ett mindre grundgående fartyg, som trots sin ringa storlek kunde leverera stor eldkraft. Ett mindre fartyg har fördelarna, att det är grundgående och kan navigera med större frihet samt att det minskade vattenmotståndet ger högre manöverduglighet och hastighet. Den låga höjden reducerar också avdriften, vilket hjälper fartyget att hålla formationen i en slaglinje samt presenterar ett mindre mål för fienden att beskjuta.

Wasa kan sägas vara ett prototypfartyg för de kommande tio linjeskeppen, som seriebyggdes på örlogsvarvet i Karlskrona mellan 1782 till 1785. Dessa var emellertid något större än Wasa och med liknande dimensioner och konstruktionslösningar, som visas mera detaljrikt på spantritningen för Riksens Ständer.

VHFK har därför nu bestämt att spantritningen för Riksens Ständer ska ligga till grund för rekonstruktionen, som ska visa hur dåtidens timmermansarbeten utfördes. Wasa byggdes i Stora Skeppsskjulet på Lindholmen 1778 och som då fick namnet Wasa skjul. Att noteras är, att Chapman också seriebyggde tio fregatter parallellt med linjeskeppen under dessa år. Chapmans storhet som den första moderna skeppsbyggmästaren var bl.a., att han gjorde släpförsök av olika skeppsmodeller för att mäta deras motstånd och på så sätt skapade grunderna för modernt skeppsbyggeri genom sina tekniska beräkningar rörande släpmotstånd, stabilitet m.m. Dessa finns efterlämnade i hans verk ”Tractatat om Skeppsbyggeriet, Architectura Navalis Mercatoria ” från 1775.

Wasa sänktes 1836 avsiktligt i Djupasund mellan Tjurkö och Sturkö i Karlskrona skärgård tillsammans med ett 20-tal andra skepp intill.  Här finns det nu planer på att bygga en dykpark, då området är lättdykt och välbesökt redan idag. Projektet, som har godkänts av Länsstyrelsen, kommer att drivas i VHFK regi och  sker i nära samverkan med Fortverket och Marinbasen. En arbetsgrupp och en styrgrupp med representanter från Fortverket, Marinbasen, Marinmuseet och VHFK har nu bildats för projektets genomförande.

Skeppsbyggeri i ett historiskt sammanhang

En kort trailer för filmen om Gustav III ryska örlogskrig 1788-1790 som besökare på Lindholmen kan se i samband med de guidade turerna på örlogsvarvet Karlskorna.

Att projektet Ektimmer & Linjeskepp rönt stort intresses hos beslutsfattare i Världsarvsprojektet står nu helt klart. Hur Chapman lyckades serie bygga 10 Linje skepp och 10 lite mindre Fregatter på  7 år är det ingen som idag har ett samlat begrepp kring. Det första av skeppen byggdes på 111 dagar.

Här ser VHFK fram mot att med hjälp av maritima historieforskare få fram hur den tidens sektionsbyggnads teknik utfördes. VHFK har redan idag identifierat en del detaljlösningar som vi inte helt förstår varför de ser ut som de gör. Avsikten är sedan att löpande förmedla kunskapen genom digitaliseringar och animeringar på VHFK Hemsida”.

Att projektet också rönt intresse bland ungdomar står klart efter dagens artikel 2016


Projektet Ektimmer och Linjeskepp går från ord till handling

Tisdagen den 25 april 2017 kallade VHFK till en pressträff på sågen i Liatorp för att markera att nu går projektet från ord till handling. För att markera detta skulle en stor ekstock sågas.

Ekstockar till första sågomgången kommer från ett nytt bostadsområde utanför Karlskrona.

Karlskrona kommun bidrar med ca. 35 ekstockar från detta område till projektet på Lindholmen.

Resterande ekstockar kommer från Kronoskogen på Visingsö. Dessa har nu sågats och ligger och väntar på timmerbilen som ska köra dem till sågen i Liatorp.

På Visingsö finns Europas största sammanhängande ekskog. Ekarna planterades här av svenska kronan på 1830-talet för att användas till flottans skeppsbyggeri. När ekarna var mogna att skördas 1975 erbjöds ekarna till marinen, som tackade nej eftersom behovet av virket inte längre fanns.

Det är därför med extra stor glädje att VHFK får köpa in ett 90-tal ekstockar just från Visingsö för användning till det de en gång var tänkta till.

Till pressvisningen hade lokalpress i Karlskrona inbjudits liksom SVT-Blekinge.

Se inslaget från SVT. 

Nedan kan Ni även läsa delar av det reportage som publicerades i Bas Blekinge och som skrevs av Olle Melin.

Läs Ektimmer och Linjeskepp går från ord till handling

Ektimmer och Linjeskepp – en lägesbeskrivning efter sommaren 2017

Det börjar hända saker inom projektet Ektimmer och Linjeskepp.

Ektimmret från Visingsö levererades i mitten av juni till sågen i Björkeryd. Ett 90-tal ekstockar har under sommaren sågats av Bernt Larsson och ligger nu på torkning

Markarbeten på Lindhomen och färdigställande av de tre kölblock som spantrekonstruktionen ska stå på vid den gamla stapelbädden vid sidan om Wasa skjul har under sommaren utförts.

Arbetet har utförts i PEAB regi efter VHFK anvisningar. Tre så kallade kölblock har byggts i betong för att skapa en stabil grund för rekonstruktionen. Köl blocken kommer sedan att kläs med ekpanel för att skapa ett så tidstroget intryck som möjligt.

Ektimmer och Linjeskepp-lägesbeskrivning 2017-08-22

Ektimmer och Linjeskepp, en lägesbeskrivning i december 2017

Under hösten har spantmallar i skala 1:1 slagits ut på härdade masonitskivor i repslagarbanans nedre del.

Det har visats omöjligt att få fram krumvuxen ek i så stora dimensioner, då sådana ekar är skyddade. Alternativet är att använda rakvuxen ek, som är möjliga att få tag på, även om också detta är mycket svårt.

Även här måste då ekstockarna ha en diameter kring 70-90 cm i storändan för att vara lämpliga.

Finner vi tillräckligt mycket ekstockar i sådana  dimensioner och om ekonomin tillåter , avser vi att skapa en tidsenlig rekonstruktion  från sent 1700-tal, där besökare på Lindholmen ska få en upplevelse om hur stora dess linjeskepp verkligen var i realiteten.

(Här vädjar vi till sponsorer som vill förstärka upplevelsen av Karlskronas grund för världsarvet  och att göra detta möjligt).

Planerad rekonstruktion  av  3 spant från  linjeskeppet ” Riksens Ständer”.

Bilden visar hur den planerade rekonstruktionen kommer att se ut om vi finner ekstockar och  sponsorer  för rekonstruktionen , som ska ge besökarna en fullskalig uppfattning om Linjeskeppens storlek då den seglande flottan hade sin storhetstid.

Läsare som önskar stötta projektet kan göra det via länken 

VHFK söker bidragsgivare till projektet Ektimmer och Linjeskepp

Arbetsgruppen har under hösten  ingående diskuterat upplägget för den digitala upplevelsen som projektet ska mynna ut i förutom själva byggnationen av rekonstruktionen.

Arbetsgruppen har även presenterat idéerna för BTH, som lovat involvera studenterna som håller på med animeringar och spelutveckling i detta spännande projekt. Deras arbete kommer att starta under våren 2018.

Grova ekstockar från Torhamn skänks till projektet
VHFK vädjan till sponsorer av grovvuxen ek har hörsammats av Mats Olsson i Torhamn som hade 13 stora ekstockar med en diameter mellan 50–80 cm i storändan som han lagt undan.
Mats är god vän med en av arbetsgruppens medlemmar, Christer Nordström, som också bor i Torhamn.
Christers yngsta barnbarn Linnea, som är nu är 6 år drabbades förra året av en mycket svår hjärntumör som inget sjukhus i Europa kunde operera. Enda möjligheten till behandling fanns på ett sjukhus i Mexiko, men behandlingen är extremt kostsam och familjen har startat ett insamlingskonto.
Då Mats blev tillfrågad om priset för stockarna svarande han att VHFK kunde få stockarna gratis som sponsring till projektet om två villkor uppfylldes.
Det första var att VHFK förde över en summa som vi tyckte att stockarna var värda till Linneas insamling för cancerbehandlingen.
Det andra var att VHFK bekostade transporten till sågverket i Liatorp.
VHFK vill rikta ett varmt tack till Mats och sätter in 4000 kronor på insamlingskontot.

Grova ekstockar väljs ut av VHFK

Sju grova ekstockar skänks till VHFK från Augerums Gård

VHFK vädjan till sponsorer av grovvuxen ek har även hörsammats av Augerums gård.
Augerums Gård har under hösten av verkat en del ek. På en för frågan om man hade en grov ekstock som VHFK kunde få köpa för att kunna använda som kölstock till projektet Ektimmer och linjeskepp, svarade att man hade en ekstock med en diameter av 85 cm i storändan.
Augerums Gård erbjöd sig att skänka denna till projektet, som man ansåg kunde berika världsarvet på Lindholmen.
Då VHFK gjorde utslags arbetet för spanten i skala 1:1 insåg vi att vi behövde en hel del ekstockar av grövre dimensioner för att ersätta krumvuxna ekstockar som användes i övergången mellan bottenbordläggmingen och sidobordläggningen på 1700-talet.
De krumvuxna ekarna är nu skyddade och får inte fällas utan särskilda tillstånd från fall till fall från myndigheter även om de är döda och avlövade.
Vi insåg efter besiktning av att det som sågats av ekstockarna från Västra Gärdesvägen i Karlskrona, som Karlskrona kommun skänkte och av ekstockarna som köptes från Visingsö till ett mycket förmånligt pris, att spill procenten blev betydligt högre an vad vi räknade med.
Vi kan också konstatera att spillprocenten ek för spant till ett linjeskepp är betydligt större än vad vi ursprungligen trodde. Upp till 70% kan bli spill!
VHFK frågade då Augerums gård om vi kunde få köpa ytterligare sex stockar, som vi såg låg bland de framforslade stockarna som förmodligen skulle säljas till Kährs i Nybro för parkettgolvproduktion.
Augerums gård valde ut sex av de största och la undan dessa innan hela stockpartiet hämtades.


Bilden visar de 7 grova ekstockarna som skänkts av Augerums gård

Då VHFK kontaktade Augerums gård för betalning av stockarna, svarade man att man skänkte även dessa.
VHFK vill därför rikta ett mycket varmt tack till Johan von Kock och Augerums Gård för det mycket generösa bidraget!
VHFK måste nu i princip öronmärka varenda sågad timmerstock för att utröna hur dessa ska användas på ett optimalt sätt i rekonstruktionen.
Att finna ekstockar i dessa dimensioner är inte enkelt.
VHFK fick en kontakt via Fortifikationsverket till nye skogsförvaltaren inom Region Syd.
Man skulle fälla en del skog inom områden som ägs av det svenska försvaret och han lovade att undersöka om han kunde finna några grövre ekstockar bland det som skulle fällas.
VHFK hade kontakt med honom efter årsskiftet, men svaret var nedslående.
De enda grövre ekarna var krumvuxna och fick inte fällas!
Han lovade att förmedla en kontakt med Kährs som är en av de stora avnämarna av ek i Sverige, som även Visingsö säljer till.
Kanske kan vi köpa någon eller några med grov dimension som inte lämpar sig för parkettproduktion, då många grova ekar från Sydsverige har frostskador från de extremt kalla vintrarna i början på 1940-talet som inleddes milda, men som på senvintern blev extremt kalla.
Innan kylan kom hade redan saven börjat stiga och när kölden kom orsakade den frostspränning.
På den största mycket gamla ekstocken från Augerums Gård på bilden ovan, kan en sådan frostsprängning ses i rotändan som skedde för 78 år sedan!
Att de nu sågade ekstockarna inte räcker till den planerade rekonstruktionen står helt klart.
Behovet av grovvuxen ek kvarstår och även om vi fått generösa bidrag, gäller VHFK tidigare vädjan om grovvuxen ek till projektet.

Grova ekstockar skänks till VHFK projekt av Julås Bygg

VHFK vädjan till sponsorer av grovvuxen ek har även hörsammats av Julås Bygg i Lyckeby
Julås Bygg har tidigare avverkat ek, men dessa har ej blivit upphämtade utan blivit liggande på Knipehall under ett par års tid. Av en tillfällighet fick vi inom projektet vetskap om dessa grova stockar och att de tillhörde en av ägarna till Julås Bygg.
I virkesupplaget finns 7 grova ekstockar med en diameter i rotändan som varierar mellan 70- 80 cm.
VHFK tog då kontakt med Julås Bygg och berättade om projektet Ektimmer och Linjeskepp.


Grovvuxen ek på Knipehall


Den grövsta ekstocken har 80 cm diameter i storändan
Då VHFK frågade om vi kunde få köpa dessa 7 stora stockar svarade Markus att vi kunde få dessa
Här finns säkert ytterliga ett 10-tal stockar med en diameter mellan 35-50 cm i rotändan och några lite klenare.
Markus erbjöd sig då att skänka hela virkespartiet till projektet, som han ansåg kunde berika världsarvet på Lindholmen.
Han ville bara veta när vi hämtade stockarna. VHFK tog därför snarast möjligt kontakt med ett åkeri för att få dem transporterade till sågen i Björkeryd.
VHFK vill rikta ett varmt tack till Markus och Julås Bygg för det mycket generösa bidraget.

Kölstocken till VHFK projekt Ektimmer och Linjeskepp är nu sågad
Projektet har tagit stora kliv framåt de senaste veckorna. Vi har kommit ordentligt framåt på alla fronter, både med  den digitala delen och med sågningen av de grövsta ekstockarna.

Rekonstruktionens grövsta ekstock är nu utvald och sågad till kölstock

För att visa VHFK uppskattning för denna helt unika insats åkte projektledaren Sven-Erik Hellbratt, Hans Hedman och ekonomiansvarige Bosse Lindahl upp till sågen fredagen den 23 februari 2018 under förevändningen att vi var tvungna att diskutera sågningspriser och faktureringar, där hans fru måste vara med som vittne.
Bakgrunden var något helt annat, en matkorg med allt som behövdes för en trevlig kväll, allt från grönsaker, mat och en flaska vin och en whisky till kaffet överlämnades för att visa vår positiva syn och vår uppskattning på deras medverkan i projektet.

Läs Kölstocken nu sågad

Kölstocken är nu på plats
Den 17 april 2018 kl. 09.15, exakt på utsatt tid kom Elias Olsson från Torhamn med åkeriets lastbil med kölstocken till projekt ektimmer och linjeskepp. Kölstocken är rekonstruktionens grövsta och har en vikt av 650 kg.


På några få minuter lyftes den grova kölstocken av och placerades på ståldubbarna som är infästa i kölblocken av betong. Detta symboliserar byggstarten av själva rekonstruktionen. 25 st grova ekplankor fraktas nu från sågen i Björkeryd till Saltö Varv, där förtillverkningen av ekspanten nu påbörjas inom kort.

Kölstocken är nu på plats på kölblocken

BTH studenter som ska skapa ”en digital upplevelse ”på besök på Lindholmen
Samarbetet med BTH för att ta fram den ”digitala upplevelsen” inleddes den 20 april.
VHFK hade då besök av 5 entusiastiska BTH- studenter från Karlshamn för att de skulle få möjligheten att bekanta sig med den historiska miljön som projektet vill återskapa, nu även i digital form.
Under in fika i repslageriets konferensrum presenterades syftet projektet i sin helhet.

En mycket viktig del  är den ”digitala upplevelsen ” som Länsstyrelsen och Region Blekinge vill stötta ekonomiskt.
Efter en rundvandring på Lindholmen i det soliga aprilvädret för insupa den fantastiska miljön, besöktes Repslagarbanan, Wasa skjul , Pumphuset och Basplatsskjulet,  där den ”digitala upplevelsen ” inledningsvis kommer att visas efter iordningställande.

Många tankar om vad studenterna vill åstadkomma väcktes. Både presentationer med VR- och AR-teknik dryftades och det ska bli spännande att se vad idéerna utmynnar i.

Samuel Goteman, Johan Wellbring Bosson , Niklas Johansson, Anes Sabanovic och Tony Lin i repslageriets konferensrum

Landshövdingen besöker VHFK på Lindholmen

Onsdagen den 25 april fick VHFK ett celebert besök på Lindholmen.
Gruppen som anlände till morgonfikat bestod bland annat av landshövdingen, länsrådet och stabschefen för marinbasen.
Under en fika med kaffe och frallor i repslagarbanans konferensrum fick gruppen en övergripande redogörelse om VHFK projekt Ektimmer och Linjeskepp.

Landshövdingen besöker VHFK på Lindholmen

BTH studenterna utvecklade en prototyp av en mobil-App för att visa Lindholmens historia

VHFK har tidigare berättat om att Region Blekinge och Länsstyrelsen önskade ett nära samarbete med BTH, för att skapa en digital upplevelse och därigenom förstärka världsarvet på Lindholmen, som villkor för att ge projektet ekonomisk stöttning.
Den 25 april 2018 besökte den fem studenterna Samuel Goteman, Anes Sabanovic, Niklas Johansson, Tony Lin & Johan Wellbring Bosson Lindholmen för första gången och fick en inblick i VHFK ansträngningar att levandegöra världsarvet på Lindholmen.

Studenterna får en inblick i projektet och Lindholmens historia 25 april

Vad som skulle komma ut av studentarbetet var helt studenternas eget val och man valde att testa om man kunde utveckla en mobil-App som kunde utvecklas för att beskriva Lindholmens historia.

Studentprojektets mobil-App förevisades VHFK den 25 maj

Man blir klart imponerad av det man lyckats skapa på tre veckor med ny teknik som idag endast finns i Betaversioner.
Nedan lämnade stunderna en kort beskrivning av det genomförda arbetet samt ett videoklipp som visar lite från prototypens innehåll och vad man åstadkommit under de tre veckor kursen pågick.
Läs deras egen beskrivning och se videobeskrivningen:
Vi från BTH Karlshamn har under dessa tre veckor med samarbete av VHFK skapat en interaktiv upplevelse för att visa varvet under sent 1700 tal. Tekniken vi har använt oss utav är AR (augmented reality) som möjliggör att digitala föremål placeras i den verkliga världen genom en mobilkamera.
För att prototypa en idé för den framtida utställningen i Basplatsskjulet har vi undersökt hur man skapar en upplevelse genom att placera ut en digital representation av Lindholmen på ett bord i det verkliga rummet. Användaren kan gå omkring för att se olika vinklar av den digitala representationen av Lindholmen, man kan även få sig en närmare kik på Repslagarbanan och Vasaskjulet eller hur linjefartyg och mindre fregatter såg ut under denna historiska epok. Prototypen prövar möjligheter för att levandegöra Lindholmen, dess historia och skeppsbyggeriet som tagit plats på varvet.
Vid tillfället funkar prototypen bara på ett fåtal Android mobiler (se länk nedan). Vi som grupp hoppas även att få se prototypen vidareutvecklas till en mer färdig produkt som når till flera enheter samt en mer förfinad användarupplevelse.

BTH studenternas Demo AR-App

I nedan stående länk kan Ni se vilka mobiler som idag är tillräckligt kraftfulla för den nya tekniken. https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

Nya mobiler som släpps de närmsta åren kommer med stor sannolikhet ha tillräcklig kapacitet för den nya tekniken.

För de som vill prova är programlänken

https://drive.google.com/file/d/1RlqwQIfgC1zzO3khg_SbNp4vrnX8iEdx/view?usp=

VHFK projekt Ektimmer och Linjeskepp lyfter med 3D-teknik

Dåtiden skeppsbyggeriteknik beskrevs till stor del av skalenliga skeppsmodeller som visades för kungen och svenska flottans beslutande organ.
Då dåtidens skeppsmodeller var så viktiga även för detaljer och timmermanslösningar inledde VHFK ett samarbete med Interspectral AB i Norrköping som specialiserats sig på att ta fram 3D-digitaltiseringar.

Den senaste tidens utveckling inom 3D-digitalisering har skapat ett enormt intresse från världens museer. De ser stora möjligheter att göra sina samlingar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt.
VHFK har låtit Interspectral AB med sin utvecklade teknik testa att CT-scanna modellen från ”Riksens Ständer ” i mycket nära samarbete med Marinmuseum för att se om detta är en framkomlig väg för att öka den digitala upplevelsen hos VHFk:s och Marinmuseums besökare.

Resultatet från skanningen är helt överväldigande och kommer att ligga till grunden för det arbete som BTH skall utföra med VR/AR-teknik för att skapa en helt ny digital upplevelse på Lindholmen i Karlskrona

Marindagen 2018-08-25, ett första smakprov på den ”Virtuella upplevelsen”

Under Marindagen, lördagen den 25 augusti fick VHFK möjlighet att för första gången visa den digitala upplevelse som projektet får bidrag från Länsstyrelsen och Region Blekinge för att utveckla.
VHFK inledde den digitala upplevelsen med visningen av den VR-modell som visade rekonstruktionens storlek intill Wasa skjul.

Mycket stort intresse från ungdomar i alla åldrar

Inför Marindagen visades också för första gången det ca 10 minuter långa multimediala bildspel med ljud- och ljuseffekter, som också ska bli en del i den slutliga ”Digitala Upplevelsen” som kommer att vara klar 2020.
Bildspelet som behandlade Gustav III sjökrig mot ryssarna mellan 1788–1790, visades på en 82 tums TV i nedre delen av repslagarbanan.
Bildspelet ska ge besökarna ett begrepp om vad ett linjeskepp verkligen var och vad de användes till.
I bildspelet fick besökarna en bild av det elände som rådde bland besättningen i dessa skepp under ett sjöslag.

Läs Marindagen 2018

Projekt dag 2018-09-20

Torsdagen den 20 september bjöd VHFK till en projektdag för de myndigheter som varit med om att stötta ”den digitala upplevelsen” som nu VHFK håller på att skapa.
För att även visa framfarten med den fullskaliga rekonstruktionen inbjöds även sågverksmästaren Bernt Larsson (78 år), som sågat allt ektimmer och gjort det fullskaliga bygget av spantrekonstruktionen till ett linjeskepp möjlig.
På eftermiddagen den 20 september, under en strålande brittsommarsol med temperatur över 20ºC, träffades deltagarna på Saltö Varv för att på ort och ställe se storleken på en replik av ett spant till ett 1700-tals linjeskepp som nu håller på att byggas under Per-Anders Daags ledning.

Spantbygget vid Saltö Varv augusti 2018 (foto Ola Hallqvist)

Läs Projektdag 20180920

Pressvisning den 1 oktober.
Den 1 oktober inbjöds pressen att besöka Saltö Varv, där spantdetaljerna nu håller på att förtillverkas. Det var en stor uppslutning som kom till Varvet från lokal press, lokalradion och SVT.

Per-Anders Daag sågar fram spantdetaljer ur de grova ekplankorna
Hans Hedman redogjorde för projektet och den nära förestående transporten av det första spantet till Lindholm i slutet av november.
Läs  SVT-Saltö varv 2018-10-01

Första Spantet till Rekonstruktionen av ”Riksens Ständer” på plats på Lindholmen

Fredagen den 2 november var en stor dag för VHFK. Då kom delarna till Lindholmen av det första spantet i den rekonstruktion av linjeskeppet ”Riksens Ständer”, som VHFK håller på att bygga på den gamla stapelbädden intill Wasaskjul.

Det första spantet på sina bockar för färdigställande på Lindholmen 2018-11-02
Tisdag den 6 november sattes spantdelarna samman igen och då bjöds BLT in då de missade den förra pressvisningen på Saltö Varv.
Nu fortsätter arbetet med spant Nr 2 på Saltö Varv innan vintern kommer.

Spant Nr 2 under framtagande 2018-11-09

Läs Spantet  på plats på Lindholmen

BTH studenter har utvecklat en AR-App för visning av skrovet av Riksens Ständer på stapeln vid Wasa skjul

Samarbetet med BTH för att ta fram den ”digitala upplevelsen”, som Länsstyrelsen och Region Blekinge vill stötta ekonomiskt, fortsatte även 2019 med att två mycket entusiastiska studenter tog sig an resultatet av den CT-skanning av modellen till Riksens Ständer som finns på Marin Museum och som tidigare redovisats.
Genom ett nära samarbete mellan Interspectral AB i Norrköping som specialiserats sig på att ta fram 3D-digitaltiseringar och BTH, har man lyckats återskapa en 3D-modell av Riksens Ständer som nu kunde användas efter vissa förenklingar för att minska den enormt stora datamängden, som CT-skanningen resulterade i, men som var alldeles för stor att hantera i detta studentprojekt.
Studenterna fick därför fria händer att öka den digitala upplevelsen hos VHFk:s och Marinmuseums besökare.
AR-appen förväntas kunna förevisas för Lindholmens besökare under sommarsäsongen 2019.
Läs Emmas och Lucas förklaring till examensarbetet:
Vi, Emma Henriksson och Lucas Stridbar, är två studenter från BTH, Karlskrona. I vårt examensarbete (i områdena Utveckling av Digitala Spel och Datavetenskap) har vi samarbetat med VHFK för att framställa en app som är tänkt att användas i deras utställning på Lindholmen. I utformandet av denna app, gällande ämne och tekniker som användes, fick vi som studenter helt fria tyglar av VHFK. Under de senaste åren har användandet av modern teknologi ökat inom kulturarv och museum. Det används bland annat för att öka tillgänglighet, underhållningsvärde, inlärning och folks intresse av kulturarv. För att bidra till detta valde vi att göra en app som, med hjälp av AR (Augmented Reality), placerar ett digitalt skepp i den verkliga världen genom kameran på en surfplatta. Genom att stå på särskilda platser vid Polhemsdockan och rikta kameran mot Wasa skjul så kommer en modell av skeppet Riksens Ständer i verklig storlek visas på den plats där spanten (som VHFK i dagsläget bygger) kommer resas. Den västra långsidan på Wasa skjul fungerar som en markering som appen kan känna igen, från särskilda positioner och vinklar, som berättar för appen vad den ska placera ut och var det ska placeras. Även en mindre modell går att se om kameran istället riktas mot ritningen av spanten. Denna modell är det även möjligt att gå runt och titta närmare på. Vårt mål var att skapa en app som var lätt att använda, så att alla besökare på varvet kan använda den, oavsett tidigare erfarenhet av AR. Appen, och modellen som syns i den, är i dagsläget bara prototyper eftersom tiden för implementation i ett examensarbete är begränsad. Vår förhoppning är att kunna fortsätta utveckla den i samarbete med VHFK och även fortsätta bidra till fler av deras projekt i framtiden.


BTH handledare Valeria Garro och Veronica Sundstedt och VHFK representanterna Sven-Erik Hellbratt och Hans Hedman förevisas hur AR- Appen fungerar på en surfplatta genom att zooma i på Wasa skjul

Lucas Stridbar startar Appen med att zooma in på en ” Marker” av spantritningen som Emma Henriksson håller upp

Torsdagen den 5 december 2019 hade VHFK besök av Blekinge Läns Tidning och kunde då redogöra för framfarten i projektet Ektimmer och Linjeskepp.Projektet har två delar. Den ena är att åskådliggöra ett linjeskepps storlek genom den fullskaliga spantrekonstruktionen av Riksens Ständer som nu håller på att färdigställas. Den andra delen är att
skapa en digital upplevelse som kan förstärka upplevelsen vid ett besök på plats på Lindholmen, men även kunna berätta historien på föreningens hemsida.

läs Varvets historia görs tillgänglig för fler

Bordläggningsplankor spikas till spanten bredvid den kraftigare förstärkningen (berghulten).

Bilden visar upplaget för bordläggningsplankor. I bakgrunden syns rekonstruktionen med 2 spant som nu ska färdigställas.

Tredje spantet på plats

Den milda vintern har gjort att arbetet med spantrekonstruktion har kunnat fortsätta. Normalt skulle det varit så kallt och blåsigt på Lindholmen att inget arbete skulle kunnat göras där såhär års.

Mycket arbete återstår dock med att få däcksbalkar, spantknän och bordläggning på plats innan rekonstruktionen kan vändas och placeras på kölblocken.

Spantet lyft på plats av Elias Olsson från åkeriet i Torhamn
 
Fredagen den 31 januari lyftes det tredje spantet på plats under Per-Anders Daags ledning.Lägesrapportför projektet Ektimmer och Linjeskepp 2020-10-28

I mitten av mars införde marinbasen ett besöksförbud på Lindholmen, som fortfarande gäller.VHFK har inga andra lokaler än vaktstugan på Lindholmen och konferensrummet i repslagar-banan. Själva spantbyggnationen har också blivit kraftig försenat dels pga. tillträdesförbudet, dels pga. svårigheterna att få tag i ek material med grova dimensioner.

Läs

Spantsektionen på plats på stapelbädden vid Wasa skjul 2023-06-29

Spantsektionen är nu på plats! Under torsdagen restes spantsektionen som symboliserar skeppsbyggnationen på Lindholmen under 1700-talet. Spantsektionen har byggts efter original-ritning från Linjeskeppet Riksens Ständer och visar storlek och skrovdimensioner på då tidens linjeskepp.

Spantsektionen har placerats exakt på samma plats som Linjeskeppen byggdes på för 250 år sedan.

Detta innebär att den historiska miljön på västra Lindolmen nu är kompletterad. Förhoppningen är att när lugnet och stabiliteten i Europa har återkommit så skall besöksförbudet till Lindholmen kunna lättas och att vi kan återuppta de guidade världsarvs-visningarna.

 Varvshistoriska Föreningen VHFK kan nu med tillfredsställelse se projektet ”Ektimmer och Linjeskepp” avslutas.

Läs

Spantsektionen på stapebädden vid Vasa skjul 2023-06-29Vrakdel från Riksens Ständer?

VHFK fick nyligen ett mail från en mycket historieintresserad Estländare, som följer vår hemsida och har sitt sommarhus på ön Aegna strax sydost den plats där Riksens Ständer gick på grund och förliste 1790.

Under en strandpromenad efter en kraftig storm hittades en 1,8 – 2m långt ekstycke på den norra stranden med tydliga hål, där gamla fästskruvar som rostats bort under årens lopp och släppt från sin ursprungliga placering.

Kan detta vara en knäbricka eller någon annan detalj från Riksens Ständer som gick på grund och förliste några hundra meter norr om revet norr om ön Aegna, strax norr om Reval (nuvarande Tallin) för 230 år sedan?