Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona

Den 27 januari 2004 bildades Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona (VHFK).
Föreningens syfte enligt stadgarna är att verka för bevarande av varvets och de varvsanställdas betydelse och historia samt att öka och sprida kunskap därom.
På Lindholmen i Karlskrona har flottans varvsanläggning varit etablerad sedan slutet av 1600-talet och utgjorde under större delen av 1700-talet kärnan i örlogsvarvet.
Lindholmen är även en av landets första, storskaliga industrimiljöer, vilken förklarades som byggnadsminne 1995.

                     Medlemskap i VHFK

För alla läsare av VHFK hemsida önskar vi se Er som framtida medlemmar i VHFK för att stötta föreningen och att skapa ett levande världsarv på Västra Lindholmen som kan visas upp för turister.
Vi behöver Ert stöd och VHFK hälsar alla nya medlemmar mycket varmt välkomna och vi ber vi Er att maila eller på annat sätt meddela:
Namn, adress, telefonnummer och gärna mail-adress till info@vhfk.se eller Ordf. eller vice Ordf.

Efter betald medlemsavgift så för vi in Er i medlemsregistret och Ni blir uppdaterade med all medlemsinformation.
Följande medlemsavgifter för 2024 gäller:
Medlemsavgift 124 kr/person samt 150 kr/ familj.
Medlemsavgift 250 kr/organisation
Medlemsavgift 500kr/företag
inbetalas på bankgironummer 5725–5242
Mycket varmt välkomna till föreningen!
Adress och exp.:
Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona
Saab-Kockums AB

371 82 Karlskrona
E-Post: info@vhfk.se

Linjeskeppet Wasa – från ekollon till vrak

En film om 1780-talets skeppsbyggeri, ekens betydelse och om Henrik Fredrik af Chapman. Filmen producerad för Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona av Ola Hallqvist/AB audiola.

Vy över Västra Lindholmen med Repslagarbanan, Wasaskjul och Polhemsdockan
VHFK har sedan bildandet haft ett nära samarbete med Marinbasen och Fortverket för att levandegöra skeppsbyggeriet vid varvet i Karlskrona och att skapa ett intressant besöksmål för turister och därmed stärka Karlskrona som Världsarvsstad.
Det tog 10 år att göra om innehållet i REPSLAGARBANAN från förråd till en fungerande Repslagarbana där de olika tidsskeenden nu kan åskådliggöras. Visningen av Banan är nu överlämnad till Turistbyrån som i och med detta har fått ett kvalificerat besöksobjekt mitt i vårt Världsarv.
Projektet med POLHEMSDOCKAN gick ut på att forska fram hur har dockan blivit tillkommen och hur den tömdes under olika tidsepoker. Med hjälp av föreningsmedlemmar har den gamla ångmaskinen i Pumphuset, som mellan 1878–1922 stod för dockans tömning, restaurerats och kan nu köras med tryckluft.
Ångmaskinen som är Sveriges enda balansångmaskin som står på sin ursprungliga plats har därmed blivit ytterligare ett intressant besöksmål.
På Lindholmen byggdes fyra nya skeppsstaplar under 1700-talet. Den stapel som ligger mellan Wasa skjul och Polhemsdockan gjordes till upphalningsbädd under 1800-talet. På denna stapel skall VHFK nu rekonstruera upp till tre spant i full skala från ett 1700-talsfartyg.
Med projektet EKTIMMER OCH LINSJESKEPP skall VHFK åskådliggöra hur skeppsbyggnationen gick till under 1700-talet på Lindholmen.
En fullskalig spantrekonstruktion av linjeskeppet Riksens Ständer kommer att byggas på stapeln intill Wasaskjul.
Med stöd från Länsstyrelsen och Region Blekinge skall skeppstekniska lösningar som användes vid dåtidens skeppsbyggeri också visualiseras med modern VR/AR teknik för att skapa en digital upplevelse för besökarna på Lindholmen.