HMS Orion

 Orion

Signalspaningfartyget Orion levererad 1984

Tekniska data

Längd                                  61,2 meter

Bredd                                  11,7 meter

Djupgående                         3,8 meter

Deplacement                        1 205 ton

Maskin                                2 x Hedemora dieselmotorer

Fart                                     12 knop

Besättning                            8 officerare, 18-20 sjömän

Bestyckning                         Ak 5:or, Ksp 58:or samt möjligheten att sätta på en kanon på backen

Helikopter                            Möjlighet att ta emot mindre helikopter

Orions skrov är i grunden detsamma som Fiskeriverkets U/F Argos. Hon byggdes med omfattande stöd från USA:s National Security Agency (NSA) och sjösattes 1984.

Skrovritningarna för Argos köptes från Kalmar Varv och Orion byggdes på samma underlag som Argos byggdes på 1974.

Orion sjösattes vid Karlskronavarvet 1983 som nybygge nummer 412. Hon är ett av marinens mest använda fartyg med cirka 200sjödygn per år. Lägger man samman all tid till sjöss, har hon varit ute i cirka 11 år.

Orion är kanske det mest hemliga fartyget i Sverige. Endast de som direkt arbetade med byggnationen tilläts satt gå ombord på fartyget och det gällde även militär personal som inte hade med fartyget att göra.

Med hjälp av datorer och stora antenner kan hon samla in data över stora områden.

Den tekniska utrustningen bestäms av Försvarets materielverk (FMV) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Samma år deltog Orion i ubåtsjakten vid Karlskrona då hon (tillsammans med magnetslingorna vid Kungsholmen) via sin sonar uppfattat ett markant eko vid angöringen till Karlskrona.

I november 1985 rammades Orion av en sovjetisk korvett av Nanuchka-klass efter att hon kom för nära en sovjetisk marinövning i Danzigbukten.

År 1998 blev fartyget utsatt för ett falskt bombhot, vilket ledde till stora rubriker.

Den 17 maj 2009 skickade Orion in sin räddningsbåt på ryskt territorialvatten utanför Kaliningrad och räddade livet på två ryska fritidsfiskare.

 Orion-2

HMS Orion planerades att tas ur drift 2018, men måste nu få förlängd dispens om signalspaningsförmågan ska upprätthållas

Regeringen beslutade i april 2010 att försvarsmakten får anskaffa ett nytt signalspaningsfartyg som ersättare till Orion, som dels närmar sig slutet på sin livslängd, dels inte till fullo uppfyller dagens regelverk för fartyg.

Under hösten 2014 och våren 2015 projekterades ersättaren till Orion och klassritningar för skrovet togs fram och godkändes av DNV, men p.g.a.  av budget problem lades beställningen till det nya signalspaningsfartyget sommaren 2017. Fartyget kommer till den största delen att byggas i Polen på varvet NAUTA i Gdynia.

Signalspaningsdelen kommer att tas fram av Saab-Kockums.