Ett projekt om stora skepp i den seglande flottan

Stapeln 0831

På Lindholmen i Karlskrona har flottans varvsanläggning varit etablerad sedan slutet av 1600-talet och utgjorde under större delen av 1700-talet kärnan i örlogsvarvet. Lindholmen är även en av landets första, storskaliga industrimiljöer, vilken förklarades som byggnadsminne 1995. På Lindholmen byggdes fyra nya skeppsstaplar under 1700-talet. Den stapel, som ligger mellan Wasa skjul och Polhemsdockan gjordes till upphalningsbädd under 1800-talet. På denna stapel skall VHFK (Varvshistoriska föreningen i Karlskrona) nu rekonstruera tre spant i full skala från ett 1700-talsfartyg. Syftet med projektet är att kunna berätta om Lindholmens skeppsbyggarhistoria och synliggöra den varvshistoriska miljön. Själva konstruktionen är tänkt att anläggas på en yta som är 10 x 15 meter, där en 15 meter lång sträcka av järnvägsrälsen från 1858 tas bort. På den fasta berggrunden har VHFK i Samverkan med Fortverket planerat gjuta tre betongplintar, som kläs med träpanel för att efterlikna kölblock, på vilka de tre spanten monteras.

Det största spantet kommer vara 10 meter högt och 13.5 meter brett. För att säkerställa konstruktionen i sidled och längdled kommer stöttor och dragstag monteras. De tre spanten kommer delvis att bordläggas och garneras för att tydligare kunna visa, hur dåtida krigsfartyg byggdes. På den sida, som bordlagts, kommer också en stapelbana byggas på det sätt, som gjordes i slutet av 1700-talet. Den andra sidan kommer att stöttas på det sätt, som gjordes under byggnationen, innan skeppet kilades upp på sina sjösättningsslädar.

Målsättningen med projektet att skapa ett nytt och attraktivt besöksmål för turister, som är intresserade av världsarvet på Västra Lindholmen. Projektet ska visa de fysiska dimensionerna på dåtidens seglande skepp samt visa de skeppsbyggnadsprinciper, som utvecklades av de stora skeppsbyggmästarna Gilbert Sheldon och Fredrich Hindrich af Chapman, som båda var verksamma vid varvet i Karlskrona i slutet av 1700-talet.

Som förebild för rekonstruktionen har valts en spantritning från linjeskeppet Adolf Fredrik från 1744 och dess ombyggnad till linjeskeppet Riksens Ständer 1770, som gjordes på Lindholmen.

Spantritningen är gjord av Gilbert Sheldon här i Karlskrona och är daterad 22 april 1766 och är den mest väldokumenterade och detaljrika ritningen från denna tid. Riksens Ständer deltog i kriget mot Ryssland 1788 – 1790 , men förlorades sista krigsåret vid anfallet mot Reval. Chapman som efterträdde Gilbert Sheldon lät 1778 bygga skeppet Wasa, som var ett mindre grundgående fartyg, som trots sin ringa storlek kunde leverera stor eldkraft. Ett mindre fartyg har fördelarna, att det är grundgående och kan navigera med större frihet samt att det minskade vattenmotståndet ger högre manöverduglighet och hastighet. Den låga höjden reducerar också avdriften, vilket hjälper fartyget att hålla formationen i en slaglinje samt presenterar ett mindre mål för fienden att beskjuta.

Wasa kan sägas vara ett prototypfartyg för de kommande tio linjeskeppen, som seriebyggdes på örlogsvarvet i Karlskrona mellan 1782 till 1785. Dessa var emellertid något större än Wasa och med liknande dimensioner och konstruktionslösningar, som visas mera detaljrikt på spantritningen för Riksens Ständer.

VHFK har därför nu bestämt att spantritningen för Riksens Ständer ska ligga till grund för rekonstruktionen, som ska visa hur dåtidens timmermansarbeten utfördes. Wasa byggdes i Stora Skeppsskjulet på Lindholmen 1778 och som då fick namnet Wasa skjul. Att noteras är, att Chapman också seriebyggde tio fregatter parallellt med linjeskeppen under dessa år. Chapmans storhet som den första moderna skeppsbyggmästaren var bl.a., att han gjorde släpförsök av olika skeppsmodeller för att mäta deras motstånd och på så sätt skapade grunderna för modernt skeppsbyggeri genom sina tekniska beräkningar rörande släpmotstånd, stabilitet m.m. Dessa finns efterlämnade i hans verk ”Tractatat om Skeppsbyggeriet, Architectura Navalis Mercatoria ” från 1775.

Wasa sänktes 1836 avsiktligt i Djupasund mellan Tjurkö och Sturkö i Karlskrona skärgård tillsammans med ett 20-tal andra skepp intill.  Här finns det nu planer på att bygga en dykpark, då området är lättdykt och välbesökt redan idag. Projektet, som har godkänts av Länsstyrelsen, kommer att drivas i VHFK regi och  sker i nära samverkan med Fortverket och Marinbasen. En arbetsgrupp och en styrgrupp med representanter från Fortverket, Marinbasen, Marinmuseet och VHFK har nu bildats för projektets genomförande.

Att projektet Ektimmer & Linjeskepp rönt stort intresses hos beslutsfattare i Världsarvsprojektet står nu helt klart. Hur Chapman lyckades serie bygga 10 Linje skepp och 10 lite mindre Fregatter på  7 år är det ingen som idag har ett samlat begrepp kring. Det första av skeppen byggdes på 111 dagar.

Här ser VHFK fram mot att med hjälp av maritima historieforskare få fram hur den tidens sektionsbyggnads teknik utfördes. VHFK har redan idag identifierat en del detaljlösningar som vi inte helt förstår varför de ser ut som de gör. Avsikten är sedan att löpande förmedla kunskapen genom digitaliseringar och animeringar på VHFK Hemsida”.

Att projektet också rönt intresse bland ungdomar står klart efter dagens artikel 2016

Projektet Ektimmer och Linjeskepp går från ord till handling

Tisdagen den 25 april kallade VHFK till en pressträff på sågen i Liatorp för att markera att nu går projektet från ord till handling. För att markera detta skulle en stor ekstock sågas.

Ekstockar till första sågomgången kommer från ett nytt bostadsområde utanför Karlskrona.

Karlskrona kommun bidrar med ca. 35 ekstockar från detta område till projektet på Lindholmen.

Resterande ekstockar kommer från Kronoskogen på Visingsö. Dessa har nu sågats och ligger och väntar på timmerbilen som ska köra dem till sågen i Liatorp.

Ekskog på Visingsö

På Visingsö finns Europas största sammanhängande ekskog. Ekarna planterades här av svenska kronan på 1830-talet för att användas till flottans skeppsbyggeri. När ekarna var mogna att skördas 1975 erbjöds ekarna till marinen, som tackade nej eftersom behovet av virket inte längre fanns.

Det är därför med extra stor glädje att VHFK får köpa in ett 90-tal ekstockar just från Visingsö för användning till det de en gång var tänkta till.

Till pressvisningen hade lokalpress i Karlskrona inbjudits liksom SVT-Blekinge.

Se inslaget från SVT. 

Nedan kan Ni även läsa delar av det reportage som publicerades i Bas Blekinge och som skrevs av Olle Melin.

Läs Ektimmer och Linjeskepp går från ord till handling

Ektimmer och Linjeskepp – en lägesbeskrivning efter sommaren 2017

Det börjar hända saker inom projektet Ektimmer och Linjeskepp.

Ektimmret från Visingsö levererades i mitten av juni till sågen i Björkeryd. Ett 90-tal ekstockar har under sommaren sågats av Bernt Larsson och ligger nu på torkning

Markarbeten på Lindhomen och färdigställande av de tre kölblock som spantrekonstruktionen ska stå på vid den gamla stapelbädden vid sidan om Wasa skjul har under sommaren utförts.

Arbetet har utförts i PEAB regi efter VHFK anvisningar. Tre så kallade kölblock har byggts i betong för att skapa en stabil grund för rekonstruktionen. Köl blocken kommer sedan att kläs med ekpanel för att skapa ett så tidstroget intryck som möjligt.

 Ektimmer och Linjeskepp-lägesbeskrivning 2017-08-22

Ektimmer och Linjeskepp, en lägesbeskrivning i december 2017

Under hösten har spantmallar i skala 1:1 slagits ut på härdade masonitskivor i repslagarbanans nedre del.

Det har visats omöjligt att få fram krumvuxen ek i så stora dimensioner, då sådana ekar är skyddade. Alternativet är att använda rakvuxen ek, som är möjliga att få tag på, även om också detta är mycket svårt.

Även här måste då ekstockarna ha en diameter kring 70-90 cm i storändan för att vara lämpliga.

Finner vi tillräckligt mycket ekstockar i sådana  dimensioner och om ekonomin tillåter , avser vi att skapa en tidsenlig rekonstruktion  från sent 1700-tal, där besökare på Lindholmen ska få en upplevelse om hur stora dess linjeskepp verkligen var i realiteten.

(Här vädjar vi till sponsorer som vill förstärka upplevelsen av Karlskronas grund för världsarvet  och att göra detta möjligt).

Planerad rekonstruktion  av  3 spant från  linjeskeppet ” Riksens Ständer”.

Bilden visar hur den planerade rekonstruktionen kommer att se ut om vi finner ekstockar och  sponsorer  för rekonstruktionen , som ska ge besökarna en fullskalig uppfattning om Linjeskeppens storlek då den seglande flottan hade sin storhetstid.

Läsare som önskar stötta projektet kan göra det via länken VHFK söker bidragsgivare till projektet Ektimmer och Linjeskepp 

Arbetsgruppen har under hösten  ingående diskuterat upplägget för den digitala upplevelsen som projektet ska mynna ut i förutom själva byggnationen av rekonstruktionen.

Arbetsgruppen har även presenterat idéerna för BTH, som lovat involvera studenterna som håller på med animeringar och spelutveckling i detta spännande projekt. Deras arbete kommer att starta under våren 2018.

Läs Ektimmer och linje skepp, lägesrapport december 2017

Grova ekstockar från Torhamn skänks till projektet
VHFK vädjan till sponsorer av grovvuxen ek har hörsammats av Mats Olsson i Torhamn som hade 13 stora ekstockar med en diameter mellan 50–80 cm i storändan som han lagt undan.
Mats är god vän med en av arbetsgruppens medlemmar, Christer Nordström, som också bor i Torhamn.
Christers yngsta barnbarn Linnea, som är nu är 6 år drabbades förra året av en mycket svår hjärntumör som inget sjukhus i Europa kunde operera. Enda möjligheten till behandling fanns på ett sjukhus i Mexiko, men behandlingen är extremt kostsam och familjen har startat ett insamlingskonto.
Då Mats blev tillfrågad om priset för stockarna svarande han att VHFK kunde få stockarna gratis som sponsring till projektet om två villkor uppfylldes.
Det första var att VHFK förde över en summa som vi tyckte att stockarna var värda till Linneas insamling för cancerbehandlingen.
Det andra var att VHFK bekostade transporten till sågverket i Liatorp.
VHFK vill rikta ett varmt tack till Mats och sätter in 4000 kronor på insamlingskontot.
Vi bifogar även länken till familjens insamlingskonto för att läsarna som vill stötta familjen med bidrag till behandlingen ska kunna göra detta.

familjens insamlingskonto

Läs Grova ekstockar från Torhamn skänks till projektet

Sju grova ekstockar skänks till VHFK från Augerums Gård

VHFK vädjan till sponsorer av grovvuxen ek har även hörsammats av Augerums gård.
Augerums Gård har under hösten av verkat en del ek. På en för frågan om man hade en grov ekstock som VHFK kunde få köpa för att kunna använda som kölstock till projektet Ektimmer och linjeskepp, svarade att man hade en ekstock med en diameter av 85 cm i storändan.
Augerums Gård erbjöd sig att skänka denna till projektet, som man ansåg kunde berika världsarvet på Lindholmen.
Då VHFK gjorde utslags arbetet för spanten i skala 1:1 insåg vi att vi behövde en hel del ekstockar av grövre dimensioner för att ersätta krumvuxna ekstockar som användes i övergången mellan bottenbordläggmingen och sidobordläggningen på 1700-talet.
De krumvuxna ekarna är nu skyddade och får inte fällas utan särskilda tillstånd från fall till fall från myndigheter även om de är döda och avlövade.
Vi insåg efter besiktning av att det som sågats av ekstockarna från Västra Gärdesvägen i Karlskrona, som Karlskrona kommun skänkte och av ekstockarna som köptes från Visingsö till ett mycket förmånligt pris, att spill procenten blev betydligt högre an vad vi räknade med.
Vi kan också konstatera att spillprocenten ek för spant till ett linjeskepp är betydligt större än vad vi ursprungligen trodde. Upp till 70% kan bli spill!
VHFK frågade då Augerums gård om vi kunde få köpa ytterligare sex stockar, som vi såg låg bland de framforslade stockarna som förmodligen skulle säljas till Kährs i Nybro för parkettgolvproduktion.
Augerums gård valde ut sex av de största och la undan dessa innan hela stockpartiet hämtades.


Bilden visar de 7 grova ekstockarna som skänkts av Augerums gård

Då VHFK kontaktade Augerums gård för betalning av stockarna, svarade man att man skänkte även dessa.
VHFK vill därför rikta ett mycket varmt tack till Johan von Kock och Augerums Gård för det mycket generösa bidraget!
VHFK måste nu i princip öronmärka varenda sågad timmerstock för att utröna hur dessa ska användas på ett optimalt sätt i rekonstruktionen.
Att finna ekstockar i dessa dimensioner är inte enkelt.
VHFK fick en kontakt via Fortifikationsverket till nye skogsförvaltaren inom Region Syd.
Man skulle fälla en del skog inom områden som ägs av det svenska försvaret och han lovade att undersöka om han kunde finna några grövre ekstockar bland det som skulle fällas.
VHFK hade kontakt med honom efter årsskiftet, men svaret var nedslående.
De enda grövre ekarna var krumvuxna och fick inte fällas!
Han lovade att förmedla en kontakt med Kährs som är en av de stora avnämarna av ek i Sverige, som även Visingsö säljer till.
Kanske kan vi köpa någon eller några med grov dimension som inte lämpar sig för parkettproduktion, då många grova ekar från Sydsverige har frostskador från de extremt kalla vintrarna i början på 1940-talet som inleddes milda, men som på senvintern blev extremt kalla.
Innan kylan kom hade redan saven börjat stiga och när kölden kom orsakade den frostspränning.
På den största mycket gamla ekstocken från Augerums Gård på bilden ovan, kan en sådan frostsprängning ses i rotändan som skedde för 78 år sedan!
Att de nu sågade ekstockarna inte räcker till den planerade rekonstruktionen står helt klart.
Behovet av grovvuxen ek kvarstår och även om vi fått generösa bidrag, gäller VHFK tidigare vädjan om grovvuxen ek till projektet.

Grova ekstockar skänks till VHFK projekt av Julås Bygg

VHFK vädjan till sponsorer av grovvuxen ek har även hörsammats av Julås Bygg i Lyckeby
Julås Bygg har tidigare avverkat ek, men dessa har ej blivit upphämtade utan blivit liggande på Knipehall under ett par års tid. Av en tillfällighet fick vi inom projektet vetskap om dessa grova stockar och att de tillhörde en av ägarna till Julås Bygg.
I virkesupplaget finns 7 grova ekstockar med en diameter i rotändan som varierar mellan 70- 80 cm.
VHFK tog då kontakt med Julås Bygg och berättade om projektet Ektimmer och Linjeskepp.


Grovvuxen ek på Knipehall


Den grövsta ekstocken har 80 cm diameter i storändan
Då VHFK frågade om vi kunde få köpa dessa 7 stora stockar svarade Markus att vi kunde få dessa
Här finns säkert ytterliga ett 10-tal stockar med en diameter mellan 35-50 cm i rotändan och några lite klenare.
Markus erbjöd sig då att skänka hela virkespartiet till projektet, som han ansåg kunde berika världsarvet på Lindholmen.
Han ville bara veta när vi hämtade stockarna. VHFK tar därför snarast möjligt kontakt med ett åkeri för att få dem transporterade till sågen i Björkeryd.
VHFK vill rikta ett varmt tack till Markus och Julås Bygg för det mycket generösa bidraget.