logo

Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona

Stadgar antagna vid allmänt möte tisdagen den 27 januari 2004

1 Syfte

Föreningens syfte är att verka för bevarande av varvets och de varvsanställdas betydelse och historia samt att öka och sprida kunskap därom. Föreningen skall stödja varvets framtidssatsningar när så är lämpligt.

2 Intellektuella rättigheter

Vad som genom föreningens eller verksamhet framkommer i form av material och underlag el ler liknande är föreningens egendom. Vare sig äganderätt härtill eller sådan nyttjanderätt, som skulle få till följd att sådan egendom flyttas från Karlskrona, får överlåtas respektive upplåtas till annan utan att beslut härom dessförinnan fattas av ett medlemsmöte. Beslutas om upplösning av föreningen jämlikt denna stadgas § 11, skall i samband härmed särskilt beslut fattas om föreningens här aktuella egendom. För beslut krävdes enkel majoritet.

Oavsett vad i denna § 2 före, vare sig genom överlåtelse skrives, gäller i det fall föreningen fått nyttja material, underlag och liknande, som är Kockums AB s egendom, att denna förblir i Kockums ABs ägo och ej utan att Kockums ABs skriftliga medgivande får överlåtas till någon annan, vare sig genom överlåtelse av Kockums ABs äganderätt eller genom upplåtelse av nyttjanderätt, ej heller får sådan egendom flyttas från Karlskrona utan att Kockums AB lämnat skriftligt medgivande härtill.

3 Medlemskap- Uteslutning

Medlemskap kan erhållas av enskild person, företag  eller organisation, vilka vill verka för  eller stödja  föreningens syften och erlägga medlemsavgift, som beslutas av årsmötet.

Årsmötet kan ur föreningen utesluta medlem som enligt  årsmötet har verkat  mot föreningens syften och intressen.

4 Årsmöte

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmötet skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall delges medlemmarna  senast 14 dagar före årsmötesdagen. Vid årsmötet skall följande beslutas.

 1. Val av ordförande vid årsmötet
 2. Val av sekreterare vid årsmötet
 3. Frågan om årsmötet behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 6. Föreningens verksamhetsberättelse för det gånga året.
 7. Årsredovisning/Kassarapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gånga året.
 10. Styrelsens verksamhetsplan och medlemsavgifter för årets och nästkommande verksamhetsår.
 11. Fastställande av medlemsavgift för det därpå kommande året.
 12. Valberedningens förslag till styrelseledamöter samt val av dessa.
 13. Valberedningens förslag till revisorer och suppleant samt val av dessa.
 14.  Årsmötets val av valberedning
 15.  Inkomna ärenden. Förslag från styrelse och/eller medlemmar skall inlämnas till styrelsen för behandling senast två veckor före årsmötet.

5 Styrelse


Styrelsen skall bestå av ordförande och kassör samt minst 4 övriga styrelseledamöter. Ordföranden och kassör väljs av årsmötet, med förskjuten mandattid, för två på varandra följande verksamhetsår. Övriga styrelseledamöter väljs växelvis av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår.

För särskilda arbetsuppgifter eller som sakkunniga kan styrelsen till sig adjungera andra medlemmar av föreningen.

Styrelsens uppgift är att leda föreningens arbete, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att föra medlemsregister och kassabok och att för årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, kassarapport samt förslag till enkel budget och verksamhetsplan

6 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet utses av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår två revisorer och en suppleanter för dessa, dock så att vid varje årsmöte mandattiden utgår och nyval företas för en revisor och en suppleant

7 Valberedning

Till valberedning utser årsmötet två medlemmar, varav en sammankallande, för en tid av ett år. Valberedningen skall till årsmötet föreslå styrelseledamöter och revisorer samt ev andra funktionärer som beslutas av årsmötet.

8 Medlemsmöte

Utöver årsmötet skall minst ett medlemsmöte hållas under verksamhetsåret. Kallelse medlemsmöte skall vara utfärdat minst 14 dagar före mötesdagen.

9  Organisationers ombud

Organisation,förening, företag eller liknande, som är medlem i föreningen, äger vid årsmöte och medlemsmöte en röst. Ombud för organisation etc skall uppvisa fullmakt.

10 Stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte. Förslag till ändringar skall därvid bifogas kallelsen till mötet. För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt erfordras enkel majoritet. 

11 Upplösning

Upplösning  sker på medlemsmöte med enkel majoritet. Föreningens kassa och tillhörigheter överlämnas till förening, organisation eller institution enligt mötes beslut.